شیمی و آزمایشگاه سال دوم دبیرستان

 

Helllloooo?
 سلام این پست راجع به پرتوی کاتدی هست که امیدوارم  مطالب واقعا به دردتون بخوره در ضمن در مواردی که قرمز رنگ می باشد ما فیلم هایی تهیه کردیم که با کلیک کردن بر روی آن ها می توانید فیلم ها را ببینید و یا برای دانلود آن ها کلیک راست کرده وگزینه یsave target as  را انتخاب و دانلود کنید. چون محیط این آزمایش باید تاریک باشه کیفیت فیلم ها چندان خوب نیست که از این بابت معذرت می خوام.

خوب بریم سراغ پرتوی کاتدی :

با برقراری يك ولتاژ بسيار قوی بين دو الكترود فلزی تعبيه شده در يك لوله ی تخليه ی الكتريكي كه فشار هوای داخل آن بسيار كم است پرتوهايی از الكترود كاتدی ( قطب منفی ) به سمت الكترود آندی ( قطب مثبت ) جريان می يابد كه به پرتوهای كاتدی موسوم هستند . در اثر برخورد اين پرتوها با يك ماده ی فلوئورست مانند سولفيد روی نور سبز رنگی ايجاد می شود.

مطالعات تامسون روی پرتوهای كاتدی مشخص كرد:

-این پرتوها به خط راست حرکت می کنند.

-اين پرتوها داراي بار الكتريكی منفی و متشكل از الكترون هستند. به طوری كه به هنگام عبور از يك ميدان مغناطيسی از مسيرمستقيم منحرف شده و در صورتی كه از يك ميدان الكتريكی عبور داده شوند به سمت قطب مثبت آن منحرف می شوند.

-تغيير جنس كاتد در ماهيت پرتوهای حاصل تغييری به وجود نمی آورد كه نشانگر وجود الكترون در همه ي عنصرها است.

-ذره است چون اگردرمسیرآن چرخ پره دارقراردهیم آن رامی چرخاند.

-پرتوهای کاتدی به هنگام عبور گاز درون لوله را ملتهب می سازند.

۱)با بررسی خواص كدام اشعه ی زيرپی بردند كه الكترون در ساختمان تمام مواد شركت دارد ؟

 1) ايكس            2) آلفا              2) كاتدی             3) گاما

 

۲)كدام دو نوع اشعه ی زير از الكترون تشكيل مي شوند؟

 الف) كاتدی           ب) ايكس           ج) آلفا            د) بتا

1) الف و ج        ۲)الف و د         3)ب و ج        4)ب و د

 

۳) همه مشاهدات و نتايج زير در مورد پرتوی كاتدی حاصل از آزمايش های تامسون است به جز..........

1) انحراف پرتوی كاتدی در ميدان الكتريكی .                    

2) تعيين بار الكتريكی الكترون.

3) تعیین بار به جرم الکترون.                               

4) انحراف پرتوی كاتدی در ميدان آهن ربايی.

 

 

۴) كدام عبارت درمورد پرتوی كاتدی نادرست است ؟

1) درميدان الكتريكي به سمت قطب منفی منحرف می شود.           

2) در ميدان مغناطيسي منحرف می شود.

3) در برخورد با چرخ پره دار آن را به حركت در می آورد.         

4) از الكترون تشكيل شده است.

 

 

۵) كدام عبارت در مورد پرتوی كاتدی نادرست است؟

1) بر اثر برخورد با چرخ پره دارآن را به حركت درمی آورد.      

2) در لوله ی پرتوی كاتدی از آند به سمت كاتد جريان می يابد.

3) در ميدان الكتريكی به سمت قطب مثبت منحرف می شود.

4)در ميدان آهن ربايی از مسير مستقيم منحرف می گردد.

 

 

۶)نخستين شاهد براي اين مطلب كه اتم ها از ذره های كوچكتری تشكيل شده اند با مشاهده ی كدام پديده ی زير بدست آمد؟

1) پرتوی كاتدی و ويژگی آن                      

2) آزمايش های رادرفورد

3) پرتوهای پرانرژی و خواص آن               

4) طيف نشری و خطی عنصرها

 

 

پاسخ ها:

۱)بررسی خواص پرتوی کاتدی نشان داد که این پرتو از الکترون تشکیل شده است والکترون در ساختار تمام مواد شرکت دارد.

۲)جنس پرتوی کاتدی و پرتوی بتا الکترون می باشد.

۳) گزينه ی 3 زيرا بار الكترون توسط رابرت ميليكان اندازه گيری شد.

۴)گزينه ی 1 پرتوی كاتدی از جنس الكترون است و ذرات آن بار منفی دارند پس در ميدان الكتريكی به سمت قطب مثبت می كردند .

۵) گزينه ی 2 در لوله ی پرتوی كاتدی پرتوی كاتدی از كاتد به سمت

آند جريان می یابد.

۶) گزينه ی 1 بررسی خواص پرتوی كاتدی نشان داد كه الكترون يكی از ذرات تشكيل دهنده ی ساختار اتم است به همين دليل اين پديده نخستين شاهد بر اين موضوع بود كه اتم ها از ذرات كوچكتری تشكيل شده اند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:21  توسط افسانه قیصریه 

 
بهترین و زیباترین کدهای جاوا اسکریپت به همراه آزمایش آن کد
Born on: May 11, 1979

The script is running in the title bar!!جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ